ÄRIVÕRGUSTIKU EESMÄRGID

Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtete ja projekti vedavate avaliku sektori partnerite vahelise usaldusliku ja mõtestatud dialoogi korraldamine
Rail Balticust lähtuvate uute kaubavoogude, logistikalahenduste ja teiste kaasnevate ettevõtluse arendamise võimaluste kaardistamine, analüüs ja tutvustamine
Regionaalsetele Rail Baltic projekti ettevõtlusahela osapooltele diskussioonifoorumi pakkumine ning püsivale partnerlusele rajatud ning organiseeritud erasektori koostöösuhete arendamine

Rail Balticuga seotud valitsusvälistele partneritele suunatud uuringute läbiviimine ning turundustegevused

Rail Baltic projekti ärivõrgustiku hoiakute ja arvamuste koondamine ning esindamine nii avalikes mõttevahetustes kui poliitika kujundamise protsessis, panustades äriliselt jätkusuutliku Rail Balticu kujunemisse

Rail Balticuga vahetult seotud huvigruppide ja teiste TEN-T võtmeprojektidega seotud ärivõrgustike vaheliste arutelufoorumite korraldamine ja modereerimine