Baltikumi ja Soomet Kesk-Euroopaga ühendav kiirraudtee Rail Baltic on järgmise kümnendi Euroopa Liidu üks suurprojektidest. Projekti eelduseks on algusest peale olnud tõuketoetus Euroopa Liidult ja projekti liikmesriikide pühendumus. Edukalt on käivitunud projekti koordineeriva Rail Balticu Aktsiaseltsi tegevus, kolmes Balti Riigis on planeerimis tegevus jõudmas lõppfaasi ja tehakse detailsemaid tulukus analüüse.

Väga suurte taristu projektide teostamisel on riik tihtipeale alguses käimatõmbaja rollis. Hoolimata sellest, et Rail Baltic on ka geopoliitilise tähendusega, on projekti majanduslik tasuvus võtme tähtsusega.

Selleks, et panustada üheskoos ning mõtestada Rail Balticuga seonduvaid uusi ärivõimalusi ja uusi tekkivaid transiidi-ja logistikaahelaid, pakume projektist huvitatuid osapooltele operatiivset ja kõige uuemat informatsiooni projekti arengust. Samuti oleme võtnud oma missiooniks otsekontaktide vahendamise projektist huvitatud ettevõtete vahel.

ÄRIVÕRGUSTIKU EESMÄRGID

Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtete ja projekti vedavate avaliku sektori partnerite vahelise usaldusliku ja mõtestatud dialoogi korraldamine
Rail Balticust lähtuvate uute kaubavoogude, logistikalahenduste ja teiste kaasnevate ettevõtluse arendamise võimaluste kaardistamine, analüüs ja tutvustamine
Regionaalsetele Rail Baltic projekti ettevõtlusahela osapooltele diskussioonifoorumi pakkumine ning püsivale partnerlusele rajatud ning organiseeritud erasektori koostöösuhete arendamine

Rail Balticuga seotud valitsusvälistele partneritele suunatud uuringute läbiviimine ning turundustegevused
Rail Baltic projekti ärivõrgustiku hoiakute ja arvamuste koondamine ning esindamine nii avalikes mõttevahetustes kui poliitika kujundamise protsessis, panustades äriliselt jätkusuutliku Rail Balticu kujunemisse
Rail Balticuga vahetult seotud huvigruppide ja teiste TEN-T võtmeprojektidega seotud ärivõrgustike vaheliste arutelufoorumite korraldamine ja modereerimine

RAIL BALTIC DEMO